Polityka prywatności‌

Niniejszy dokument został opracowany, abyśmy mogli dostarczyć naszym klientom i wszystkim, z którymi mamy umowę lub inny rodzaj relacji, przejrzyste i zrozumiałe informacje przede wszystkim o tym, jak działa Refundio oraz:

 • jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy oraz w jakim celu,
 • jakie mamy prawne podstawy do przetwarzania danych osobowych,
 • w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i jak zapewniamy ich ochronę,
 • komu możemy udostępniać dane osobowe naszych klientów,
 • jakie są Twoje prawa w związku z danymi osobowymi, które przetwarzamy.

Możesz być pewny, że traktujemy ochronę Twoich danych osobowych poważnie i postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane są chronione zgodnie z zastosowanymi technikami ochrony danych.

Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”).

Nie rozumiesz którejś części tych Zasad lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych? Napisz do nas na adres e-mail: air@refundio.eu.

Jakie dane osobowe na twój temat przetwarzamy?

Na początek wyjaśnijmy, czym są dane osobowe. Rozporządzenie RODO definiuje je jako informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Aby to lepiej zrozumieć, posłużmy się przykładami. Typowymi danymi osobowymi mogą być imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer PESEL, płeć, obywatelstwo, rodzaj i numer dowodu osobistego. Ważne jest, aby z danego typu informacji lub połączenia różnych informacji było możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie konkretnej osoby.

Przetwarzamy głównie dane użytkowników naszych usług, w tym potencjalnych przyszłych klientów zainteresowanych naszymi usługami. W zależności od sytuacji przetwarzamy także dane dotyczące przedstawicieli.

Oprócz podstawowych danych osobowych przetwarzamy także wiele innych informacji. Na przykład, z jakich usług korzystasz u nas i w jaki sposób z nich korzystasz. Przetwarzamy także dane, które pozyskujemy na temat naszej interakcji, rozmów telefonicznych lub korespondencji. Pracujemy także z charakterystycznymi danymi, takimi jak na przykład wiek. Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, których potrzebujemy do świadczenia naszych usług.

Chcemy, abyś wiedział, że przetwarzamy w szczególności następujące dane:

Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, obywatelstwo, narodowość i podpis, będące częścią ramowej umowy lub innych dokumentów umownych, które zawieramy między sobą.

Pracujemy również z Twoimi danymi kontaktowymi, w tym przede wszystkim z adresem e-mail i numerem telefonu, bez których nie moglibyśmy świadczyć naszych usług. Strony internetowe Refundio obsługuje, a Twoje dane osobowe przetwarza firma Verdikto Group s.r.o. z siedzibą pod adresem Žižkova 13, 040 01 Koszyce, Republika Słowacka, NIP: 54 625 637, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Koszycach.

Dlaczego przetwarzamy twoje dane osobowe i co nas do tego uprawnia?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w określonym celu, a do tego celu musi istnieć podstawa prawna. Objaśnienia, dlaczego zbieramy dane osobowe i co nas do tego uprawnia (podstawa prawna) są zawsze podane w ramach danego celu.

Twoje dane osobowe przetwarzamy więc na podstawie wykonania wzajemnej umowy, wypełnienia naszych obowiązków prawnych oraz w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Przed wykorzystaniem informacji w celu, który nie jest wymieniony w niniejszych Zasadach, zawsze ocenimy, czy jest potrzebna Twoja zgoda lub inna podstawa prawna dla przetwarzania, oparta na ocenie zgodności celu z art. 6 ust. 4 RODO.

Twoje dane wykorzystujemy w naszej wewnętrznej dokumentacji, w której rejestrujemy przepływy danych dotyczące przechowywania Twoich danych osobowych, sposobów ich zabezpieczenia, czy zostały usunięte, kto je usunął w ramach naszej firmy i kiedy, abyśmy mogli udokumentować naszą zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Wszystkie Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez nas i nie są przekazywane innym podmiotom przetwarzającym.

Dane osobowe mogą również zostać przekazane np. organom policji lub innym organom w celu obrony naszych własnych roszczeń lub w przypadku, gdy taka obowiązkowość wynika z przepisów prawa. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, dla których zostały zebrane - rejestracji, obrony roszczeń prawnych, dostosowania naszych usług, wypełnienia obowiązków prawnych i innych.

Faktyczny czas przechowywania informacji może się różnić dla poszczególnych celów. Kryteria, na podstawie których określony jest czas przechowywania informacji, to:

- Jak długo dane osobowe są potrzebne do świadczenia usług i zapewnienia funkcjonowania naszej firmy? Dotyczy to działań takich jak utrzymywanie oferty usług, zapewnianie bezpieczeństwa naszych systemów oraz utrzymywanie odpowiednich rejestrów handlowych i finansowych. Jest to ogólna zasada, która w większości przypadków stanowi podstawę określenia czasu przechowywania danych.

- Czy ustawa nakazuje nam przechowywanie danych? Typowo będzie to dotyczyło przepisów dotyczących rachunkowości, przepisów podatkowych lub świadczenia usług prawnych. W takim przypadku będziemy przechowywać je przez określony czas.

- Czy istnieją między nami prawne, umowne lub podobne zobowiązania do przechowywania danych? Przykładami są ustawy regulujące obowiązkowe przechowywanie danych, rozporządzenia rządowe dotyczące przechowywania danych związanych z dochodzeniami lub dane, które należy przechowywać w celu rozstrzygnięcia sporu sądowego.

- Czy między nami istnieje stosunek umowny? Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas trwania tego stosunku.

- Czy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w jakimś celu? Jeśli tak, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas trwania tej zgody.

Komunikaty handlowe‌

Otrzymałeś od nas komunikat handlowy? W takim przypadku jesteś naszym kontrahentem, któremu świadczymy nasze usługi. Komunikat handlowy zawiera ofertę naszych dodatkowych usług lub inne oferty dotyczące podobnych produktów lub usług.‌ Ponieważ zdecydowałeś się dobrowolnie korzystać z naszych usług, możemy przesyłać Ci komunikaty handlowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Zawsze jednak jasno zaznaczamy, że jest to komunikat handlowy, w tym możliwość odrzucenia otrzymywania jakichkolwiek komunikatów handlowych w dowolnym momencie.‌

Komunikaty handlowe będą przesyłane z adresu e-mail air@refundio.eu, przez cały czas istnienia Twojego konta lub wzajemnej umowy kontraktowej.‌

Jakie prawa przysługują ci w zakresie ochrony twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas masz następujące prawa:‌

 • prawo dostępu do danych osobowych;‌
 • prawo do sprostowania danych;‌
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);‌
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;‌
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;‌
 • prawo do przenoszenia danych;‌
 • prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych.‌

Twoje prawa są objaśnione poniżej, abyś mógł/mogła dokładniej zrozumieć ich treść.‌

Prawo dostępu oznacza, że w każdym momencie możesz zażądać potwierdzenia od nas, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, i w przypadku, gdy tak jest, do jakiego celu, w jakim zakresie, komu są udostępniane, jak długo będziemy je przetwarzać, czy masz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, skąd pochodzą Twoje dane osobowe i czy są podejmowane automatyczne decyzje, w tym profilowanie. Masz także prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsze udostępnienie jest bezpłatne, a za kolejne możemy żądać rozsądnej opłaty za koszty administracyjne, w wysokości 10 euro.‌

Prawo do sprostowania oznacza, że w każdej chwili możesz poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do usunięcia oznacza, że musimy usunąć Twoje dane osobowe, jeśli (i) nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, (iv) narzuca nam to obowiązek prawny lub (v) w odniesieniu do danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, cofniesz swoją zgodę.

Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza, że dopóki nie rozstrzygniemy wszelkich spornych kwestii dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych inaczej niż poprzez ich przechowywanie i ewentualnie używanie tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu oznacza, że możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku złożenia sprzeciwu, sprzeciw ten zostanie oceniony, a następnie poinformujemy Cię, czy ustosunkowaliśmy się do niego i nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, czy też sprzeciw nie był uzasadniony i przetwarzanie będzie kontynuowane. W każdym przypadku przetwarzanie zostanie ograniczone do czasu rozwiązania sprzeciwu. Jeśli złożysz sprzeciw wobec bezpośredniego marketingu (wysyłki komunikatów handlowych), przestaniemy wysyłać Ci dalsze komunikaty handlowe.

Prawo do przenoszenia danych oznacza, że masz prawo uzyskać swoje dane osobowe, które dotyczą Ciebie i które nam udostępniłeś na podstawie zgody lub umowy, a które są również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formacie strukturalnym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn, oraz prawo do przekazania tych danych osobowych bezpośrednio do innego administratora.

Jeśli masz uwagi lub skargi dotyczące ochrony danych osobowych lub masz pytania do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w naszej firmie, skontaktuj się z nami pod adresem e-mailowym air@refundio.eu. Na Twoje zapytania lub uwagi odpowiemy w ciągu jednego miesiąca.

Nadzór nad naszą działalnością sprawuje również Urząd Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz złożyć skargę w przypadku Twojego niezadowolenia.

Zmiany polityki‌

Polityka może ulec zmianie z biegiem czasu. W przypadku wprowadzenia zmian będziemy Cię odpowiednio informować. Nie musisz się martwić, ponieważ na żądanie prześlemy Ci oryginalny tekst niniejszej Polityki przetwarzania danych osobowych.‌

Niniejsza Polityka jest obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku.